ارتباط بین غذا خوردن با محیط زندگی در طب سنتی

ارتباط بین غذا خوردن با محیط زندگی در طب سنتی

/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C

 محیط شامل اقلیم‌ها، مناطق جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، فصول و... می‌باشد.هر  منطقه جغرافیایی مزاجی دارد، به‌طور مثال، مناطق مرکزی و جنوبی و همچنین  بخشی از مناطق شرقی کشور ما که با حالت مسطح آفتاب زیاد و رطوبت کم هستند،  مزاج گرم و خشک دارند (مخصوصاً مناطق مرکزی کشور). سواحل دریای جنوب و  شهرهای آن مناطق، مزاج‌های گرم و رطوبتی دارند. در شمال کشور و در فصل‌های  گرم هم مزاج گرم و تر است. مناطق کوهستانی غرب و شمال غرب بیشتر مزاج سرد و  خشک دارند. شمال کشور و شهرهای ساحلی دریای خزر (مازندران)، به جز دو سه  ماه وسط تابستان، مزاج‌های سرد و رطوبتی دارند.