ارتباط غذا با خواب و بیداری در طب سنتی

ارتباط غذا با خواب و بیداری در طب سنتی

/post-63

به افراد با مزاج سرد و تر توصیه می‌شود زیاد نخوابند، زیرا با خوابیدن زیاد، رطوبت بیشتر می‌شود.خوابیدن،  معادل سکون بدنی- روانی و بیداری، معادل فعالیت بدنی- روانی است، بنابراین  انسان هرچه بیشتر بیدار باشد، بدن او بیشتر به سمت گرمی و خشکی میل پیدا  می‌کند و رطوبت بدن کاهش می‌یابد. برعکس، هرچه فرد بیشتر بخوابد، رطوبت‌های  بدن و همچنین رطوبت مغز بیشتر می‌شود و بدن به سمت سردی گرایش پیدا  می‌کند.