اکالیپتوس درخت

اکالیپتوس

/%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B3

اکالیپتوس درختی از تیره موردیها که اصلش از استرالیا است و در آن سرزمین تشکیل جنگل‌های انبوهی می‌دهد