توصیه های حجامت

توصیه های حجامت

/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AA

           توصیه های  قبل از حجامت*قبل از حجا مت معده نبایست کاملا پر یا خالی باشد.                        *12-24 ساعت قبل از حجامت از مقاربت خودداری شود.