ختنه

ختنه

/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87

ختنه عملی است که در آن پوست اضافه سر آلت تناسلی برداشته می شود که امروزه از آن به عنوان یک جراحی علمی یاد می شود.
آیا می دانید بهترین زمان و روش ختنه نوزادان پسر چیست؟