روماتیسم

حجامت تخصصی بیماریها

/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7

در بیماریهای مختلفی انجام میشود .این نقاط بر اساس نقاط طب سوزنی اصلی موثر بر آن بیماری تایین شده و اجرا میشود.حجامتهای تخصصی نامیده ایم. باید تاکید کنم که در این حجامتها از لیوانهای کوچکتر استفاده میشود و خونگیری در حداقل ممکن 5تا 10 سی سی میباشد.بیماریهایی که حجامتها تخصصی انجام میشود: