سنگینی سر معده

غلظت خون

/%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D9%86

غلظت خون یا High plasma concentration   به بیماری گفته می شود که پلاکت  خون و گلبول سفید زیادی تولید می شود و در اثر کثرت سردی بلغم، خون در اعضا  جمع شده و غلظت خون تولید می شود.