شش اصل ضروری

شش اصل ضروری

/%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C

شش اصل ضروری (سته ضروریه)نگرش  طب سنتی در درجه اول  پیشگیرانه و سپس درمانی است.در این طب پیشگیری مهمتر  از درمان است و با استفاده از این روش می توان از بروز بیماریهای مزمن که  امکان درمان را دشوار می سازد جلوگیری کرد. از دیدگاه طب سنتی برای داشتن زندگی سالم ، توجه به شش اصل (سته ضروریه) ضروری