شناخت طبع زمان

شناخت طبع زمان

/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

شناخت طبع زمانهمان گونه که عناصر دارای چهار کیفیت می باشند،  فصل های سال هم چهار طبع دارند که در زیر توضیحات مربوط به هر یک از فصول  سال و ماده های مربوط به آن بیان گردیده است.