لیزر درمانی کم توان

لیزر درمانی کم توان

/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86

لیزر درمانی یکی از شیوه های درمانی است که تهاجمی نمی باشد.  جهان پزشکی  کنونی به این معالجات نیاز دارد و دلیلش  پیشگیری از اثرات  معالجات تهاجمی  است. در این میان  علم لیزر به  دلیل  خواص پرتوهای لیزر تاکنون بسیار   خوب جلو رفته است. یکی از شاخه های لیزر، لیزر درمانی کم توان می باشد.