مزاج

مزاج چیست؟

/%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC

مزاج مزاج،  کیفیتی است در طب سنتی، که همان‌طور که در ذخیره خوارزمشاهی آمده‌است، از  مخلوط شدن عناصر چهارگانه در بدن پیدا می‌شود و دارای ۹ قسم است.دانش شناخت  مزاج، از مباحث مهم و بنیادین در طب اخلاط است (که در اذهان عامه به  «گرمی» و «سردی» معروف است). قدما معتقد بودند مزاج‌ها از واکنش متقابل  اجزاء عناصر چهارگانه متضاد، بوجود می‌آیند.