مزاج در مراحل چهارگانه عمر

مزاج در مراحل چهارگانه عمر

/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1

  • مرحله اول عمر (رشد و نمو) گرم و مرطوب است.
  • مرحله دوم عمر (جوانی) گرم و خشک است.
  • مرحله سوم عمر (میانسالی) سرد و خشک است.
  • مرحله چهارم عمر (پیری) سرد و مرطوب است.