هومیوپاتی در اطفال

هومیوپاتی در اطفال

/post-54

هومیوپاتی در اطفال با  توجه به اینکه هومیوپاتی از طریق تقویت سیستم ایمنی بدن موجب درمان بیماری  می شود هرچقدر سیستم ایمنی سالمتر و میزان مصرف داروهای شیمیایی کمتر باشد  درمان سریعتر اتفاق می افتد . مطابق اصل فوق کودکان بهترین پاسخ را به  درمان هومیوپاتی میدهند.