هومیوپاتی در نظامهای سلامت

هومیوپاتی در نظامهاي سلامت

/post-66

بپویتوین رئیس انجمن پژوهش هومیوپاتی فرانسههومیوپاتی یک شیوه درمانی است که اجزاء زیادي را در بر میگیرد و داراي سه عنصراساسی  است: بیمار، و شرایط و ویژگیهاي شخصیاش؛ دارو، و ترکیب و فرایند تولیدش؛و  پزشک، و رویکردش به درمان و مفاهیم سلامت. توسعه پژوهش و ساختارهاي  ارزیابی،به همراه آموزش انتقادي و تحلیلی، به پیشرفت طبابت هومیوپاتی و  تعریف نقش بالقوهآن در رابطه با سایر روشهاي درمانی متعارف و غیرمتعارف در  نظامهاي سلامت غرب کمک میکند.هومیوپانی دویستمین سالگرد تولد خودرا در  سال 1996 جشن گرفت . در این مراسم هورست سیهوفر، وزیر سلامت آلمان، عنوان  کرد که موفقیت هومیوپاتی را ”نمیتوان انکار کرد اگرچه همواره تلاش بر این  بوده است “ و ”محصولات هومیوپاتی همیشه ب اید بتوانند اثربخشی خود را ثابت  کنند “ [ 1]. در یک همایش سازمان بین المللی پزشکی هومیوپاتی در سال 1994 ،  دکتر ژ. ژانگ افسر سلامت سازمان بهداشت جهانی براي طبهاي سنتی به ادغام  هومیوپاتی در نظام هاي سلامت ملی کشورهاي متعددي از جمله آلمان، هند،مکزیک،  پاکستان، سري لانکا، و انگلستان اشاره نمود [ 2]. او ویژگیهاي هومیوپاتی  را رویکرد