گیاهان خطرناک برای اطفال

گیاهان خطرناک برای کودکان

/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84

گیاهان سمی را به کودکتان نشان دهید و به آنها یاد دهید نباید به این گیاهان د ست بزنند. وجود گیاه در خانه زیبا و دوست داشتنی است اما بسیاری از گیاهان آپارتمانی برای کودکان سمی هستند. تحقیقات نشان داده 25 درصد مسمومیت ها در کودکان زیر یک سال به دنبال دست زدن و در دهان گذاشتن گیاهان سمی رخ می دهد.