دکتر یدالله احراری | پزشک طب سنتی و هومیوپاتی در مشهد 05136212557
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. زمان مناسب حجامت
زمان مناسب حجامت

زمان مناسب حجامت

زمان مناسب حجامت بر اساس فصل و روزهای ماه قمری و روزهای هفته و ساعات روز متفاوت است .برای بهترین نتیجه بهتر است به این موارد توجه شود.

حجا مت در ایام هفته
پیرامون حجامت در روزهای هفته احادیث و روایات زیادی موجود است.
که توضیحی درباره دلایل انجام ویا عدم انجام آن در هر روز داده نشده است .

لذا به لحا ظ اعتقاد به وجود حکمت در دستورات د ینی  واحادیث مذکور از رسول اکرم (ص) وائمه(ع) نکات لازم را ذکر کرده ایم .

 حجامت در  شنبه

رسول خدا(ص) فرمود هر کس می خواهد حجامت کند در  روز شنبه حجامت کند.

حجامت در یکشنبه

امام صادق(ع)می فر ماید:((حجامت در روز یکشنبه موجب شفای تمامی بیماریها ست))

امام صادق (ع)از گروهی گذر میکرد که حجامت میکردند فرمود :((چراحجامت خود را تا غروب یکشنبه به تاخیر نمی اندازید که اگ چنین کنید موجب دفع بیماریها می شود.))

حجامت در روز دوشنبه

– امام صادق (ع)می فرماید:حجامت در روز دوشنبه در انتهای روز موجب دفع بیماری از بدن  می گردد.

حجامت در روز سه شنبه

– رسول اکرم(ص)فرمود:((حجامت در روز سه شنبه هفدهم ماه درمان بیماریهای یک سال است.))

-امام صادق(ع)فرمود:((حجامت روز سه شنبه در هفدهم هلال ماه درمان بیماریهای یک سال است.))

حجامت در روز چهار شنبه

– دلایل نهی حجامت در روز چهارشنبه:
اول=چون روز چهارشنبه روز خلق جهنم است وروز نحس مستمر است پس نباید حجامت کرد
دوم= نهی حجامت در روز چهار شنبه اینست که میترسند اگر در این روز حجامت کنند ممکن است جای حجامت چرکی شود.
سوم=اینکه هرگاه مادری در دوران قاعدگی باردار شود این افراد نباید در روز چهار شنبه حجامت کنند.

– نتیجه گیری در شرایط انجام حجامت در روز چهارشنبه:

با توجه به روایات مختلف نقل شده که به دلیل کثرت  در اینجا ذکر  نشد.
واینکه آیا در روز چهارشنبه میتوان حجامت کرد یانه دراین قسمت نقل میشود:
1-حجامت در روز چهار شنبه برای کسانی نامناسب است که شکل گرفته در دامن حیض هستند.

2- حجامت در روز چهار شنبه باعث عفونت جای حجامت نمی شود.

3- اگر خون بر کسی غلبه کرد  در روز چهارشنبه هم میتواند  حجامت کند.

فقط باید آیه الکرسی بخواند  وصلوات  بر پیامبر  وآل او بفرستد  و از خداوند  طلب خیر کند.

4- از محتوای احادیث چنین بر می آید که حتی متولدین  دامن حیض هم به شرط قرائت آیه الکرسی می توانند در روز چهار شنبه  حجامت کنند.

حجامت در روز پنجشنبه

نتیجه ای که از مجموعه احادیث  و روایات در باره حجامت در روز پنجشنبه گرفته شده اینست که پنجشنبه بهترین روز هفته برای حجامت است.

حجامت در روز جمعه

– حجامت  در روز جمعه مخصوصا در وقت ظهر  نهی گردیده است.

چنا نچه کسی بخواهد  در روز جمعه به غیر از ظهر حجامت کند باید آیه الکرسی را قرائت کند.

– رسول اکرم(ص)میفرماید:((در روز جمعه ساعتی است که اگر کسی حجامت کند خواهد مرد.

-امام صادق(ع)میفرماید:ئر ظهر جمعه حجامت نکنید و هر کس در ظهر روز جمعه حجامت کند و دچار مشکلی گردد کسی جز خود را ملامت نکند. –  بر اسا س احادیث حجامت در وقت  ظهر جمعه باعث مرگ میشود.

حجامت اضطراری

هنگامی که انسان در وضعیت اضطراری قرار گرفت ونیاز به حجامت احساس شد در اولین فرصت میتواند حجامت کند وحتما لازم است آیه الکرسی را قرائت کند وصد قه بدهد.

رعایت فصلها ماهها وروزها و ساعات مناسب  برای حجامت :

با توجه به رابطه نزدیک وبسیار حساسی که  بین جاذبه خورشید و ماه وبدن ا نسان وجود دارد انتخاب زمان مناسب برای حجامت مهم وتایین  کننده است ولازم است مجموعه تاثیر فلکی را  بر بدن انسان درک کرده و مورد توجه قرار د هیم .

بهترین فصلها برای حجامت

بهترین فصل برای حجامت بهار و پاییز است.
یعنی بطور کلی بهتر است هوا نه زیاد گرم ونه زیاد سرد باشد .

همچنین به علت بحث مفصل تاثیر جاذبه ماه وخورشید بر بدن انسان است که با پیروی از این قوائد بهترین نتیجه از حجامت حاصل میشود.

ماه نا مناسب برای حجامت

کانون اول که مطابق با دی ماه است و درآن باد و طوفان شدت می یابد و سرما افزایش می یابد ودر آن حجامت نهی شده است.

روزهای مناسب درماه قمری برای حجامت

بر اساس احادیث وروایات بهترین روزها ی مناسب برای حجامت در ماه قمری بیشتر روزهای 17 و21مورد توجه قرار گرفته استو

همچنین در بعضی روایات دوازدهم تا پانزدهم ماه را نیز  با ارزش دانسته اند.

رسول خدا(ص) فرمود:هرکس روز سه شنبه از 14یا 17 یا ب21ماه حجامت کند داروی تمام  بیماریهای یکسال خواهد بود.

امام رضا (ع)میفرماید:اگر خواستی حجامت کنی در شب 12 تا15هلال ماه را انتخاب کن که برای بدن سلامتی به ارمغان می آورد.

ساعات مناسب برای حجامت

ساعات مناسب برای حجامت دو تا سه ساعت پس از طلوع خورشید و ساعات نزدیک غروب خورشید است.

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید